Lokalplanen

Lokalplan nr. 10.6

Område til sommerhusbebyggelse ved

Rørbæk Sø

Nørre-Snede Kommune

Bellisvej 2

8766 Nørre-Snede

tlf. 7577 1422

Indholdsfortegnelse Side

Hvad er en lokalplan   3   

Lokalplanområdets beliggenhed   4

Eksisterende forhold   4

Lokalplanens baggrund   4

Lokalplanens indhold   4

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING   4

REGIONPLANEN   4

KOMMUNE- OG LOKALPLANFORHOLD   5

GENERELLE BESTEMMELSER   5

Zoneforhold   5

Spildevandsforhold   5

Vandforsyning   5

Elforsyning   5

Varmeforsyning   5

Lokalplanens forhold til lov om miljøvurdering   5

Lokalplanens retsvirkninger   5

Dispensationsmulighed   6

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 6

§1 Lokalplanens formål   7

§2 Lokalplanens afgrænsning og zonestatus   7

§3 Områdets anvendelse   8

§4 Udstykning   8

§5 Vejforhold   8

§6 Bebyggelsens omfang og placering   9

§7 Bebyggelsens ydre fremtræden   9

§8 Ubebyggede arealer   10

§ 9 Grundejerforening   11

§ 10 Fortidsminder   11

Vedtagelsespåtegning   11

Kortbilag nr. 1   13

Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret A/S, Torvegade 4B, 7330 Brande i samarbejde med Nørre-Snede kommune.

3

Hvad er en lokalplan?

Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar 1977 er lokalplaner den eneste plantype et byråd kan anvende til fastsættelse af bindende bestemmelser for grundejere, lejere, brugere m.fl. om anvendelse af fast ejendom og om bebyggelsers regulering.

Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbejde en lokalplan før større anlægsarbejder sættes i gang. Hensigten er bl.a. at sikre borgerne indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning.

I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stier placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen.

I kommuneplanen, der er en sammenfattende plan for bl.a. de fysiske forhold i Nørre-Snede Kommune, er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelser juridisk bindende for borgerne.

Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændrings-forslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, som f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse.

4

Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdets beliggenhed er angivet på kortbilag 1. Det samlede areal som planen dækker udgør ca. 137000 m2.

Eksisterende forhold

Området er i øjeblikket et landbrugsareal. Arealet henligger i dag som ubebygget område der dels drives landbrugsmæssigt og dels er bevokset med træer, buske mv.

Området er beliggende i landzone

Området er umiddelbart grænsende til den eksisterende Rørbæk Camping.

Området er beliggende tæt ved Neder Sø, men i en afstand, der respekterer Naturbeskyttelseslovens afstandsbestemmelser til søen.

Lokalplanens baggrund

Ejeren af lokalplanområdet har i mange år ønsket at opføre sommerhuse i området, hvilket giver en naturlig sammenhæng til områdets status som rekreativt område. Der er i dag nogle få sommerhuse i området, en campingplads samt 2 primitive overnatningspladser syd for Rørbæk Sø.

Det er amtsrådets og kommunens vurdering, at området kan bære en begrænset sommerhusbebyggelse, såfremt bebyggelsen etableres på en sådan måde, at der ikke visuelt sker en påvirkning af sø-området.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af sommerhuse i maksimalt 1 etage. Der fastlægges endvidere bestemmelser om beplantning omkring området, således at bebyggelsen ikke bliver synlig fra Rørbæk Sø og Nedersø. I bilag 5 er vist en visualisering af beplantningsbæltet set fra den sydlige del af Nedersø.

Der er endvidere i bilag 6 vist et længdeprofil der illustrerer indbliksforholdene når man betragter området fra den sydlige del af Nedersø. Profilet viser at bebyggelsen i området ikke vil være synlig, når beplantningsbæltet er tilvokset.

Sommerhusområdet er ikke visualiseret fra Rørbæk Sø, da bebyggelsen ikke vil kunne ses fra Rørbæk Sø på grund terrænforholdene.

Der fastsættes bestemmelser om bebyggelsens placering og udseende, ligesom der fastsættes bestemmelser for grundstørrelsen i området.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING REGIONPLANEN

Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen for Vejle Amt.

5

KOMMUNE- OG LOKALPLANFORHOLD

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Nørre-Snede Kommuneplan 1997-2009, og er således beliggende uden for kommenplanens rammeområder.

Samtidig med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdes derfor tillæg til kommuneplanen, som ændrer områdets status til sommerhusformål med følgende rammebestemmelser:

a. Områdernes anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 10.

c. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage og bygningshøjden må ikke overstige 6.5 m

d. Grundstørrelsen skal være 1500 – 3000 m2

GENERELLE BESTEMMELSER

Zoneforhold

Arealet, der omfattes af lokalplanforslaget, er beliggende i landzone og forbliver med denne lokalplan i landzone

Spildevandsforhold.

Lokalplanområdet er ikke beliggende inden for Nørre-Snede Kommunes godkendte spildevandsplan.

Afledning af spildevand fra området vil ske til et eksisterende rensningsanlæg på matr. nr. 7a Rønslunde By, Ejstrup, idet der vil blive foretaget den nødvendige udvidelse af dette anlæg. Regnvand vil blive ledt til nedsivning på de enkelte ejendomme. Der vil i forbindelsemed lokalplanens gennemførelse blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, således at lokalplanområdet fremover vil være beliggende inden for Nørre Snede kommunes spildevandsplan.

Vandforsyning

Området skal fremover forsynes med vand fra privat vandværk

Elforsyning

Området er beliggende inden for MES’s forsyningsområde.

Varmeforsyning.

Området er beliggende uden for kommunens varmeforsyningsplan.

Lokalplanens forhold til lov om miljøvurdering.

Da arbejdet med lokalplanen er påbegyndt før ikrafttrædelsesdatoen for lov om miljøvurdering af planer og programmer, er planen ikke omfattet af denne lov.

Lokalplanens retsvirkninger.

6

Ifølge planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i en lokalplan. Denne bestemmelse fastslår, at en lokalplan er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område.

Lokalplanens retsvirkninger indtræder ved planens offentliggørelse.

Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af lokalplanforslaget, og som ikke er i overensstemmelse med denne, kan forsætte som hidtil. En lokalplan medfører ikke en ”handlepligt” til at ændre lovligt bestående forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre eksisterende forhold.

Et byggeri eller ændret anvendelse af en ejendom, der etableres efter at lokalplanens retsvirkninger er indtrådt, skal være i overensstemmelse med planen, medmindre der meddeles dispensation efter planlovens § 19.

Dispensationsmulighed.

Efter planlovens § 19 stk. 1 kan byrådet dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Denne dispensationsmulighed betyder, at byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvorimod væsentlige lempelser, der ændrer planens særlige karakter, kun kan ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort (normalt i en periode på 8 uger), må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse.

De midlertidige retsvirkninger finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort eller højest et år efter forslagets offentliggørelse.

7

NØRRE-SNEDE KOMMUNE

Lokalplan nr. 10.6

For et område til sommerhusbebyggelse ved Rørbæk Sø

I henhold til lov om planlægning lov nr. 763 af 11. september 2002 med følgende lovændringer fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§1 Lokalplanens formål.

1.1 Lokalplanen har til formål:

at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusformål at fastlægge omfanget af bebyggelse at angive nogle generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser at sikre områdets indpasning i den eksisterende natur at sikre etableringen af et beplantningsbælte mellem sommerhusbebyggelse og Nedersø

§2 Lokalplanens afgrænsning og zonestatus.

2.1 Området er vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 i mål 1:5000 og afgrænses som vist med stipling.

2.2 Lokalplan omfatter del af matr. nr. 7a og 7k Rønslunde, Ejstrup, samt parceller der udstykkes herfra efter den 1. november 2004.

2.3 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og efter denne lokalplans endelige vedtagelse vil området uændret være beliggende i landzone.

8

§3 Områdets anvendelse.

3.1 Området må kun anvendes til sommerhusformål.

§4 Udstykning.

4.1 Udstykning af området skal ske i overensstemmelse med den på bilag nr. 3 angivne vejledende udstykningsplan.

4.2 Der må ikke udstykkes grunde med et areal på mindre end 1.500 m2.

4.3 Der må ikke udstykkes grunde med et areal på over 3.000 m2.

§5 Vejforhold.

5.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske dels fra Rørbækvej og del fra Hedegårdvej, som det er angivet med ”A” på kortbilag 2.

5.2 Der udlægges en sti mellem punkt a – b – c – d – e – f, jf. kortbilag 2. Stien skal have en bredde på min. 2,00 m. Stien kan udføres, så der er sammenhæng med områdets interne veje og stier. Stien skal føres gennem det i punkt 8.6 angivne beplantningsbælte således, at der ikke bliver direkte gennemsigt gennem beplantningsbæltet.

5.3 Veje i området udføres som private fællesveje og udlægges med en bredde på 8,00 m.

Vedligeholdelse, snerydning mv. påhviler ejerne af ejendomme i området.

9

5.4 Der skal til hver bolig indenfor lokalplanområdet skabes mulighed for etablering af 2 ppladser

(garage eller carport tæller som 1 p-plads).

5.5 Der må ikke parkeres lastbiler eller andre køretøjer over 3.500 kg i lokalplanområdet.

§6 Bebyggelsens omfang og placering.

6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 for den enkelte ejendom.

6.2 Der må ikke opføres bebyggelse tættere på vejskel og naboskel end 2,50 m.

Der må ikke opføres bebyggelse tættere på beplantningsbælte end 10,00 m.

Der må ikke opføres bebyggelse tættere på Neder Sø end 150 m.

6.3 Indenfor området må bygninger opføres i 1 etage. Bygningshøjde må maksimalt være 6.50 m og facadehøjden må maksimalt være 3,00 m.

6.4 Taghældningen må maksimalt være 25o.

§7 Bebyggelsens ydre fremtræden.

7.1 Til udvendige bygningssider må alene anvendes træ.

7.2 Farven på udvendige sider skal for huse langs den sydlige byggelinie være sort eller mørk umbra. For øvrige huse må farven desuden være inden for spektret af jordfarver.

7.3 Tagbeklædning skal udføres i sorte materiale, idet disse dog ikke må være reflekterende, som f.eks. glaseret tegl.

7.4 Skiltning og reklamering må ikke finde sted.

10

§8 Ubebyggede arealer.

8.1 Eventuelle højdeforskelle mellem grundene og tilgrænsende veje skal udlignes på grundene.

8.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentlig udseende og ejeren skal sikre, at disse arealer vedligeholdes på passende måde.

8.3 Der må ikke foretages udendørs oplag i området, herunder henstilling af campingvogne, lystbåde, uindregistrerede biler mv.

8.4 Inden for lokalplanområdet må terrænregulering på mere end +/- 0,5 m kun ske med kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.

8.5 Alle skelhegn i området skal udføres som levende hegn.

8.6 Der skal etableres et 20 m bredt beplantningsbælte, som angivet på kortbilag 2. Beplantningsbæltet skal etableres med planter, der naturligt passer i området. Desuden skal beplantningen etableres således, at den er tæt og ugennemsigtig hele året.

Beplantningsbæltet skal etableres som angivet i bilag 4, idet mindre fravigelser kan tillades.

8.7 Ejere af ejendommen, hvorpå det i punkt 8.6 angivne beplantningsbælte er beliggende, skal til enhver tid tåle, at grundejerforeningen jf. punkt 9.2 foretager den nødvendige vedligeholdelse af beplantningsbæltet.

8.8 Den i punkt 8.6 angivne beplantning må ikke nedklippes eller beskæres til en højde under 4 m.

8.9 langs østskellet på parcellerne 34 – 46 skal etableres et ubrudt hegn ved ejeres foranledning inden byggeri igangsættes. Hegnet skal stedse vedligeholdes og holdes helt på egen grund.

11

§ 9 Grundejerforening

9.1 Der skal etableres en grundejerforening, hvor alle grundejere inden for lokalplanområdet har pligt til medlemskab.

9.2 Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelse af alle veje og stier i området, vedligeholdelse af alle fællesarealer, samt vedligeholdelse af det i punkt 8.6 angivne beplantningsbælte.

§ 10 Fortidsminder.

10.1 Der skal gives Horsens Museum mulighed for foretagelse af arkæologisk prøvegravning, inden der igangsættes større jordarbejde.

10.2 Efter museumslovens § 27 skal jordarbejde indstilles og Horsens Museum tilkaldes, hvis der gøres fund af jordfaste fortidsminder.

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget af Nørre-Snede kommunalbestyrelse, den 22. februar 2005

p.k.v

Uffe Henneberg

Borgmester / Inger-Lise Katballe

Kommunaldirektør

12

Således endeligt vedtaget af Nørre-Snede kommunalbestyrelse, den 14. juni 2005

p.k.v

Uffe Henneberg

Borgmester / Inger-Lise Katballe

Kommunaldirektør

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort onsdag den 22. juni 2005

Foranstående lokalplan begæres tinglyst i medfør af lov om planlægning –lovbekendtgørelse nr.

883 af 18. august 2004, §31, stk. 2 på den i lokalplanens §2.2 nævnte ejendomme del af matr.

nr. 7a og 7k Rønslunde, Ejstrup

Nørre-Snede Kommunalbestyrelse den 23. juni 2005

Uffe Henneberg

borgmester / Inger-Lise Katballe

kommunaldirektør

13

Kortbilag nr. 1

Lokalplan nr. 10.6

Matrikulære forhold

1:5000

14

Kortbilag nr. 2

Lokalplan nr. 10.6

Lokalplankort

1:3000

15

Kortbilag nr. 3

Lokalplan nr. 10.6

Udstykningsplan

1:3000

16

Det i lokalplanen anførte 20 m brede beplantningsbælte skal beplantes efter følgende retningslinier:

Der etableres 10 rækker med 2 m mellem hver række. Afstanden mellem planterne i rækkerne er

1.5 m, dog 1.0 m i de 2 yderrækker.

Der 10 rækker etableres efter følgende princip:

1. Klitrose Klitrose Klitrose Klitrose osv.

2. Dværgfyr Dværgfyr Dværgfyr Dværgfyr osv.

3. Slåen Sargentsæble Æblerose Syren osv.

4. Vildæble Mirabel Bærmispel Vildæble osv.

5. D.Gedeblad Skovfyr Eg, Rørbæk D.Gedeblad osv.

6. Hassel Eg Skovfyr Hassel osv.

7. Røn Hæg, alm. Fuglekirsebær Røn osv

8. Bjergfyr Bjergfyr Bjergfyr Bjergfyr osv.

9. Havtorn Bærmispel Kvalkved Tørst Havtorn osv

10. Hunderose Blågrønrose Hunderose Blågrønrose osv.

Række 1 er tættest på sommerhusområdet.

Bilag nr. 4

Lokalplan nr. 10.6

Beplantningsplan

17

Lokalplanområdet set fra den sydlige side af Neder Sø, som området vil fremstå efter etablering

af beplantningsbælte.

Det ses tydeligt, at beplantningen effektivt afskærmer bebyggelsen, idet ingen huse vil være

synlige

Bilag nr. 5

Lokalplan nr. 10.6

Fotoillustration